Mục này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin, hướng dẫn các bước để bảo dưỡng định kì cũng như sửa chữa một số lỗi thông thường với một máy điều hòa.